Menu Close

NTAKD projektas “Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, socialinė integracija”

https://www.youtube.com/watch?v=EZfGH6bC2WE

PROJEKTAS NR. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

 „ASMENŲ,  PRIKLAUSOMŲ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ,  SOCIALINĖ INTEGRACIJA“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau – Projektas)“.

Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2020 m. lapkričio 30 d.

Bendra Projekto biudžeto suma – 8 688 601,00 Eur.

Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

Projektas įgyvendinamas su 13 partnerių.

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Nutraukus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą sumažėja tokių asmenų socialinė atskirtis, gerėja jų psichinė sveikata, mažėja pavojus kitų žmonių saugumui, materialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo, nedarbo, eismo įvykių ir pan. Šių paslaugų teikimą užtikrina 13 Projekto partnerių – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma nuo 7 iki 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens  atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais.

Projektas suteiks galimybę 1600 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę.  Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie  bendruomenės ir pan.

Projektą įgyvendinantys partneriai – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigos

1. LPF „Nugalėtojų akademija”        Tel. 8 618 41436           http://www.nugaletojuakademija.lt/

2. LPF „Prieglobstis”                           Tel. 8 682 16109                http://prieglobstis.org/

3. Viešoji įstaiga „Vilties švyturys”    Tel. 8 650 14861                http://www.viltiessvyturys.lt/

4. Pilnų namų bendruomenė              Tel. 8 698 87006                http://www.pnb.lt/

5. Viešoji įstaiga „Sugrįžimas”           Tel. 8 698 10497                http://sugrizimas.lt/

6. Viešoji įstaiga „Meikštų dvaras”    Tel. 8 652 11157                http://www.meikstudvaras.lt/

7. Viešoji įstaiga „Pusiaukelis”           Tel. 8 699 15577                http://www.pusiaukelis.lt/

8. Viešoji įstaiga „Gabrielius”            Tel. 8 674 74220                http://gabrielius.lt/

9. Vilniaus arkivyskupijos Caritas     Tel. 8 645 04650              http://www.asesubendruomene.lt/

10. Viešoji įstaiga „TC – Laisva valia“ Tel. 8 677 78590             –

11. Viešoji įstaiga „Agapao reabilitacijos centras“ Tel. 8 650 73631                

12. Viešoji įstaiga „Taikos kelias“      Tel. 8 675 30949                http://www.taikoskelias.org/

13. Viešoji įstaiga „Eterna Vita”        Tel. 8 616 05905                http://www.eternavita.lt/

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija. Daugiau – www.ntakd.lt 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą