Menu Close

Teisės aktai

Anykščių rajono savivaldybės išleisti teisės aktai:

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl pritarimo Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai“ 2014 m. vasario 27 d. Nr. 1-TS-69 Anykščiai;

Anykščių rajono savivaldybės taryba sprendimas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2012-2014 m. stebėsenos programos ataskaitos už 2012 metus“ 2014 m. vasario 27 d. Nr. 1-TS-68 Anykščiai;

Anykščių rajono savivaldybės taryba sprendimas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas lėšų 2014 metams paskirstymo“ 2014 m. vasario 27 d. Nr. 1-TS-70 Anykščiai;

Anykščių rajono savivaldybės taryba sprendimas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ 2015 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1-TS-256 Anykščiai;

Anykščių rajono savivaldybės taryba sprendimas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015–2020 m. programos patvirtinimo“ 2015 m. rugsėjo 24 d  Nr. 1-TS-263 Anykščiai;

Anykščių rajono savivaldybės taryba sprendimas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2016 m. birželio 30 d. Nr. 1-TS-179 Anykščiai;

Anykščių rajono savivaldybės taryba sprendimas „Dėl draudimo rūkyti nepilnamečiams Anykščių rajono savivaldybės viešose vietose ir A. Baranausko aikštės bei Vyskupo skvero paskelbimo nerūkymo zonomis“ 2011 m. spalio 27 d. Nr. TS-320 Anykščiai;

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių priemonių plano patvirtinimo“ 2013 m. spalio 22 d. Nr. 1-AĮ-673 Anykščiai;

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir epidemijos kompleksinių priemonių plano patvirtinimo“ 2013 m. spalio 22 d. Nr. 1-AĮ-677 Anykščiai;

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ 2012 m. birželio 21 d. Nr. AĮ-371 Anykščiai;

Anykščių rajono savivaldybės taryba sprendimas „Dėl triukšmo prevencijos Anykščių rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 2012 m. lapkričio 29 d. Nr. TS –372 Anykščiai.

Lietuvos Respublikos (toliau – LR) išleisti teisės aktai:

Įstatymai:

LR švietimo įstatymas 2003 m. birželio 28 d. Nr. IX – 1630;

LR sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymas 1998 m. gruodžio 1 d. Nr. VIII – 946;

LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX – 886;

LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X – 1238;

LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas 2002 m. liepos 3 d. Nr. IX-1023;

LR statistikos įstatymo nauja redakcija 1999 m. gruodžio 23 d. Nr. VIII-1511;

LR sveikatos sistemos įstatymas 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552;

LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234;

LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;

LR dokumentų ir archyvų įstatymas 1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1115;

LR viešųjų pirkimų įstatymas 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491;

LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas 1996 m. rugsėjo 25 d. Nr. I-1553;

LR triukšmo valdymo įstatymas 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499;

LR alkoholio kontrolės įstatymas 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857;

LR tabako kontrolės įstatymas 1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1143;

LR narkotikų ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas 1998 m. sausio 8 d. Nr. VIII-602;

LR vietos savivaldos įstatymo įstatymas 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-553;

LR asmens duomenų teisinės teisinės apsaugos įstatymas 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374;

Įsakymai:

LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“;

LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-196 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pavyzdinių nuostatų patvirtinimo”;

LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-292 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 20 d.  įsakymas Nr. V-932 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro  2010 m. spalio 1 d.  įsakymas Nr. V-868 “Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo”;

LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. ISAK-1462 „Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/ AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“;

LR sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo”;

LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V- 630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro ir  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. V-684/ISAK-1637 „Dėl mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. ISAK- 494 „Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-513 „Dėl valstybinės šeimos sveikatos 2008-2010 metų programos patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. V-488 ,,Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2005m. sausio 19d. įsakymas Nr. V-32 „Dėl informacijos apie rodiklius ir jų šaltinius teikimo valstybiniam visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondui taisyklių patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2004 lapkričio 26d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m . rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-500 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-112 „ Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-204 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2006m . lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-938 „Dėl sveikatos statistinių ataskaitų patvirtinimo“;

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-860 „Dėl mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tobulinimo kursų organizavimo ir išduodamų pažymėjimų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“;

LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-822 “Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-111 „Dėl Sveikatos ugdymo ir mokymo statistinės ataskaitos formos patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“;

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2008 m. sausio 28 d. Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“;

LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31d. Nr. 301 įsakymas ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d.  įsakymas Nr. V-964 “Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Nutarimai:

LR Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007-2010 metų programos patvirtinimo”;

LR Vyriausybės 2001 m. liepos 27 d. nutarimas Nr. 941 ,,Dėl Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006-2013 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2006-2008 metų plano patvirtinimo“;

LR  vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1291 “Dėl nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo”;

LR Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 184 “ Dėl vaiko gerovės valstybės politikos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plano patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 836 „Dėl vaikų sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programos patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1273 “Dėl valstybinės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003-2008 metų programos patvirtinimo”;

LR Seimo 2007 m. balandžio 3d. nutarimas Nr. X-1070 „Dėl Psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2008 m. birželio 18d. nutarimas Nr. 645 „Dėl Valstybinės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programos patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2008 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 19 „Dėl Blaivybės metų programos patvirtinimo“;

LR Seimo 2004 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. IX-2110 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 metų programos patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 1998 m. liepos 30 d. nutarimas Nr. 954 „Dėl Valstybės tabako kontrolės programos patvirtinimo“;

LR Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimas Nr. VIII-833 „Dėl Lietuvos sveikatos programos patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2008 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 448 „Dėl valstybinės traumatizmo profilaktikos 2008-2010 metų programos patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 898 „Dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007-2009 metų programos patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 691 ,,Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2008-2009 m. programos patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1350 ,,Dėl nacionalinės demografinės politikos strategijos patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 984 ,,Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginio plano patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitų formos patvirtinimo“;

LR Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. programos patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“;

LR Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 44 „Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo;

LR Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 590 ,,Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo.

LR Vyriausybės 2003 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1325 „Dėl valstybinės maisto ir mitybos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2003-2010 metų plano patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 1589 „Dėl valstybinės visuomenės sveikatos stebėsenos 2003-2005 metų programos patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 1998 m. liepos 30 d. nutarimas Nr. 954 „Dėl valstybės tabako kontrolės programos patvirtinimo“ ;

LR Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 392 „Dėl nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programos patvirtinimo“.

Higienos normos:

Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 132:2013 „Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami naudoti ekstrahentai“ patvirtinimo;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ patvirtinimo;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“ patvirtinimo;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo.

PASTABA: ČIA PATEIKTI OFICIALŪS TEISĖS AKTAI.

Skip to content