Menu Close

DARBO PASIŪLYMAI!

SIŪLOME DARBĄ VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTUI, VYKDANČIAM SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE

DARBUOTOJAS, EINANTIS ŠIAS PAREIGAS, TURI ATITIKTI ŠIUOS KVALIFIKACINIUS REIKALAVIMUS:

Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS TURI MOKĖTI IR GEBĖTI:

Analizuoti ir vertinti mokinių sveikatos rodiklius, mokyklos bendruomenės sveikatai poveikį darančius veiksnius; paaiškinti mokyklos bendruomenei sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus; parinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti, bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene; pastebėti mokinių sveikatos ir elgsenos problemas, pagal kompetenciją taikyti prevencines priemones, prireikus nukreipti juos į sveikatos priežiūros įstaigas; vertinti mokinių mokymo(-si) aplinką, ugdymo proceso organizavimą, maitinimo organizavimą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą; atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą, koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą; savarankiškai ir kartu su mokyklos bendruomene bei kitų institucijų specialistais, suinteresuotais asmenimis rengti ir įgyvendinti sveikatinimo veiklos programas (projektus); bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, dirbti komandoje; planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas ir rekomendacijas; vykdyti tiriamąjį darbą; pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus; naudotis informacinėmis technologijomis.

Pareiginės algos pastovioji dalis: 1126,40 Eur.  Darbo laiko norma – 38 val. per savaitę (1 etato); galimybė dirbti nepilnu darbo krūviu. Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

PRIVALOMI PATEIKTI DOKUMENTAI: asmens dokumentas; išsilavinimą, atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai; gyvenimo aprašymas.

DOKUMENTUS SIŲSTI iki 2021 m. lapkričio 26 d.: elektroniniu paštu linapagaliene.avsb@gmail.com arba įteikti į rankas Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui, adresu:

 1. Biliūno g. 19, 29111 Anykščiai.

Į pokalbį kviesime atrinktus kandidatus.

KONTAKTINIS ASMUO: direktorė Lina Pagalienė, tel. +37064047123, linapagaliene.avsb@gmail.com.

 

SIŪLOME DARBĄ BUHALTERIUI

DARBUOTOJAS, EINANTIS ŠIAS PAREIGAS, TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUS REIKALAVIMUS:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį bakalauro su kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą ekonominį, finansinį ar buhalterinį išsilavinimą.
 2. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektorius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus; išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, Biuro tikslus ir strateginius uždavinius, norminių dokumentų, reglamentuojančių Biuro veiklą, reikalavimus, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos taisykles; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti apskaitą Biure; gebėti dirbti su kompiuterinėmis buhalterinėmis programomis; turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias.

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

 1. Organizuoja Biuro buhalterinę apskaitą.
 2. Užtikrina, kad Biuro ir kitų institucijų nustatytos finansinės bei vidinės apskaitos ir mokestinės atskaitomybės formos būtų parengtos tiksliai ir laiku.
 3. Užtikrina visų buhalterinių įrašų teisingumą, pateikia teisingus ir savalaikius ataskaitinius duomenis finansų statistikos įstaigoms.
 4. Užtikrina, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:

4.1. nustatyta tvarka apskaito visas pinigines lėšas, trumpalaikį bei ilgalaikį turtą, Biuro kreditorinius ir debitorinius įsiskolinimus, laiku ir tinkamai užregistruoja visas buhalterinės apskaitos operacijas;

4.2. teisingai tvarko Biuro pajamų ir sąnaudų, jos padarytų išlaidų ir gautų bei gautinių įplaukų vidinę apskaitą;

4.3. teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda nustatytus mokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;

4.4. esant reikalui, paskaičiuoja Biuro daromas išlaidas, jų būtinybę bei atlieka kitus direktoriaus reikalaujamus skaičiavimus;

4.5. vykdo tikslią Biuro išlaidų apskaitą;

4.6. pagal inventorizacijos komisijos rezultatus išsiaiškina neišieškotus trūkumus ir perteklių įtraukia į apskaitą;

4.7. laikosi nustatytos specialiųjų apskaitos dokumentų įsigijimo bei naudojimo tvarkos;

4.8. rūpinsi apskaitos dokumentų ir registrų (iki perdavimo į archyvą) saugojimu.

 1. Paaiškina Biuro inventorizacijos komisijų nariams inventorizacijos atlikimo bei inventorizavimo aprašų įforminimo tvarką,
 2. Vykdo Biuro direktoriaus nurodymus, tiesiogiai susijusius su Biuro finansine veikla.
 3. Užtikrina darbo užmokesčio paskaičiavimų tikslumą ir rūpinasi, kad darbo užmokestis darbuotojams būtų išmokėtas laiku.
 4. Nutraukus su Biuru darbo santykius, perduoti visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalteriniu dokumentu – perdavimo-priėmimo aktu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo nuo 4,3 iki 8,8 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato). Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

PRIVALOMI PATEIKTI DOKUMENTAI: asmens dokumentas; išsilavinimą, atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai; gyvenimo aprašymas.

DOKUMENTUS SIŲSTI iki 2021 m. lapkričio 26 d.: elektroniniu paštu linapagaliene.avsb@gmail.com arba įteikti į rankas Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui, adresu: J. Biliūno g. 19, 29111 Anykščiai.

Į pokalbį kviesime atrinktus kandidatus.

KONTAKTINIS ASMUO: direktorė Lina Pagalienė, tel. +37064047123, linapagaliene.avsb@gmail.com.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą