Menu Close

Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas

2021 m. kovo 18 d. su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta sutartis dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto Nr. LT03-2-SAM-K01-002 ,,Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ įgyvendinimo.

Projekto vykdytojas – Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto partneris – Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto tikslas – gerinti ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams bei jaunimui Kėdainių ir Anykščių rajono savivaldybėse. Viena iš būtinų sąlygų Lietuvos ekonomikai stiprinti – gera gyventojų sveikata. Projekto įgyvendinimas reikšmingai prisidės prie vieno iš nacionalinių sveikatos apsaugos strateginių tikslų siekimo – rūpintis vaiku ir jaunimo sveikatos išsaugojimu. Tiesioginę šio Projekto naudą gaus vaikai ir jaunuoliai, lankantys Kėdainių ir Anykščių rajonų ugdymo įstaigas, taip pat ugdymo įstaigų bendruomenės nariai. Pažymėtina, kad Kėdainių ir Anykščių rajonuose įsteigti visuomenes sveikatos kabinetai neatitinka jiems keliamų reikalavimų (ypač veikiantys kaimo vietovėse), todėl yra būtinybė atnaujinti sveikatos kabinetus.

Projekto metu Anykščių rajone bus atnaujinti 10 ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų, iš jų 6-iose planuojama atlikti paprastąjį remontą. Numatyta visus kabinetus aprūpinti metodinėmis priemonėmis. Projekte dalyvaus Anykščių Antano Vienuolio progimnazija, Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla, Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“, Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“, Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“, Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Spindulėlis“, Anykščių Jono Biliūno gimnazija, Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija, Anykščių rajono Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras.

Projekto metu sveikatos kabinetai bus aprūpinti sveikatos stiprinimo priemonėmis (žaidimai, galvosūkiai, knygos, edukacinės bei mokomosios vaizdinės priemonės), kurios prisidės prie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ugdymo įstaigose, ypatingą dėmesį skiriant psichikos sveikatos gerinimo priemonėms. Tokiu būdu gerės vienos iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės dalių – vaikų ir jaunimo – sveikata, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir nuostatos.

Atkreiptinas domesys, kad Anykščių rajone yra nepakankamai išvystyta vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros infrastruktūra. Tinkamai išplėtota infrastruktūra leis ugdyti ikimokyklinio amžiaus asmenų sveikos gyvensenos nuostatas, kurti sveiką ir saugią aplinką, mažinti aplinkos ir socialinių veiksnių poveikį žmonių sveikatai.

Projektu siekiama sudaryti vienodas sąlygas sveikatos paslaugų ugdymo įstaigose kokybės gerinimui, prieinamumui ir efektyvumui didinti regionuose. Šiuo metu didžiausi netolygumai jaučiami tarp teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų mieste ir kaimo vietovėse, todėl projekto metu rajonuose esančių ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetus aprūpinus visa reikiama įranga ir priemonėmis, atotrūkis tarp kaimo ir miesto mažės. Ypač svarbu ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui užtikrinti geriausią gyvenimo pradžią, nes tinkamiausias laikas prisidėti prie sveikatos skirtumų (netolygumų) mažinimo ir sveikatinimo rezultatų gerinimo yra ankstyvoje vaikystėje ir mokykliniu laikotarpiu. Vaikų ir paauglių sveikatos priežiūros ugdymo įstaigose kokybės gerinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių gerinimas ikimokykliniame ir mokykliniame amžiuje yra kur kas naudingesnis nei vėlesnės intervencinės priemonės.

Psichinės sveikatos pagrindai formuojami vaikystėje, todėl Projekto veikla nukreipta į mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas – jose bus sudarytos sąlygos formuoti sveiką žmogų. Tinkamai išplėtota infrastruktūra leis ugdyti vaikų sveikos gyvensenos nuostatas, kurti sveiką ir saugią aplinką, mažinti aplinkos ir socialinių veiksnių poveikį žmonių sveikatai Kėdainių ir Anykščių savivaldybėse. Projekto metu bus kuriama darni socialinė aplinka (mažės alkoholio ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas jaunimo tarpe, atitinkamai sumažės nusikaltimų, padidės saugumo pojūtis bendruomenėse ir kitoje aplinkoje). Projekto įgyvendinimas sumažins sveikatos netolygumus ir suvienodins sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ugdymo įstaigose Kėdainių ir Anykščių rajono savivaldybėse.

Projekto metu atnaujinti sveikatos kabinetai ugdymo įstaigose bei įsigytos priemonės prisidės prie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo. Šiuo metu didžiausi netolygumai jaučiami tarp teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų mieste ir kaimo vietovėse, todėl projekto metu rajonuose esančių ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetus aprūpinus visa
reikiama įranga ir priemonėmis, atotrūkis tarp kaimo ir miesto sumažės. Vaikų ir paauglių sveikatos priežiūros ugdymo įstaigose kokybės gerinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių gerinimas ikimokykliniame ir mokykliniame amžiuje yra kur kas naudingesnis nei vėlesnių intervencinių priemonių taikymas.

Projekto viešinimui ir jo pristatymui numatyti 3 renginiai – Projekto pradžioje, jo eigoje ir pabaigoje, taip pat bus sukurta interneto svetainė. Numatyta ir reklaminė prevencinė atributika, kuri kaip skatinamoji priemonė, bus dalinama viešinant Projektą. Projekte planuojama įdarbinti Projekto vadovą ir Projekto partnerio koordinatorių.

Bendra Projekto vertė – 295 258,72 eurai (Anykščių rajono savivaldybė – 102 015,35 eurų).

Projekto interneto svetainė – https://sveikatoskabinetai.eu/. Čia rasite visą reikiamą informaciją apie Projektą bei jo vykdymo eigą atitinkamose savivaldybėse.

Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Daugiau informacijos: https://www.norwaygrants.lt/.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

 

Skip to content